Shopping Cart
Goudprijs: € 49,430.80 Zilverprijs: € 671.28
Hoge klantenwaardering via  Trustedshops
Telefonisch bereikbaar (ma - vr 09:00 - 17:00) - 010 79884 41

Algemene Voorwaarden

1.1 Deze algemene voorwaarden maken deel uit van alle overeenkomsten en zijn van toepassing op alle daarmee verband houdende (rechts)handelingen (inclusief voorstellen, offertes en aanbiedingen) van Preciousbitmetals gevestigd aan de Fascinatio Boulevard 220, 3065 WB Rotterdam (hierna: verkoper). Preciousbitmetals is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 77739280.

1.2 De toepasselijkheid van enige algemene of specifieke voorwaarden waarvan de klant van verkoper zich bedient, wordt door verkoper hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen.

1.3 Afwijkingen en/of aanvullingen op deze algemene voorwaarden zijn uitsluitend geldig wanneer deze door verkoper schriftelijk aan de klant zijn bevestigd. Verkoper behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om deze algemene voorwaarden tussentijds te wijzigen.

Toepasselijkheid

2.1 De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten van koop of verkoop tussen klant en verkoper en van toepassing op alle goederen. Tevens zijn de Algemene Voorwaarden van toepassing op alle te sluiten, overeenkomsten, opgestelde voorstellen, evenals op al haar aanbiedingen, evenals op telefonische bestellingen en evenals op bestellingen geplaatst via de website.

2.2 De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op het bezoek en/of gebruik van de website www.preciousbitmetals.nl Het bestellen via de website, email, telefonisch of in de winkel impliceert dat de koper de Algemene Voorwaarden heeft aanvaard.

2.3 Mondelinge toezeggingen door verkoper kunnen geen rechten aan ontleend worden, tenzij deze schriftelijk door verkoper zijn bevestigd.

2.4 Alleen bij een schriftelijke bevestiging door verkoper kan afgeweken worden van de Algemene Voorwaarden.

Herroepingsrecht

3.1 Alle geplaatste opdrachten bij verkoper zijn onherroepelijk en niet vrijblijvend. klant is ten alle tijde gebonden aan de gegeven opdracht, tenzij deze door verkoper is afgewezen.

3.2 Verkoper heeft het recht zonder opgave van reden(en) bestellingen of opdrachten niet te accepteren of alleen te accepteren onder bepaalde voorwaarden dat schriftelijk wordt overeengekomen.

3.3 Een overeenkomst komt tot stand nadat verkoper een opdracht van klant heeft aanvaard. Dit gebeurt schriftelijk door middel van een e-mail via de website (www.preciousbitmetals.nl) van de verkoper.

3.4 Edelmetalen kunnen niet geretourneerd worden aangezien het een levering van goederen betreft waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de onderneming geen invloed heeft en die zich binnen de herroepingstermijn van 14 dagen kunnen voordoen.

Indien de klant te kennen geeft op de aflevering geen prijs meer te stellen blijft hij/zij niettemin de overeengekomen prijs verschuldigd en verplicht de daaruit voor Preciousbitmetals voortvloeiende kosten en schaden te vergoeden.

Prijzen en betaling

4.1 De prijzen op het moment van bestelling zijn van toepassing. Door de automatische koersaanpassing elke 3 minuten kan de prijs van het product gedurende het bestelproces lichtjes veranderen. De actuele prijs wordt kort voor bevestiging in het besteloverzicht weergegeven. Fouten in het winkelsysteem zijn voorbehouden.

4.2 Alle prijzen op de website zijn aangegeven in Euro’s en zijn inclusief de geldende belasting over de toegevoegde waarde (BTW), maar zijn exclusief verzendkosten en eventuele bijkomende kosten, tenzij anders aangegeven.

4.3 Wanneer de prijzen op de website onjuist zijn vermeld behoudt verkoper het recht om de bestelling te annuleren. Verkoper zal de juiste prijs doorgeven aan de klant. Als klant hier niet mee akkoord gaat zal het bedrag dat is ontvangen door verkoper aan klant worden geretourneerd.

4.4 De prijzen gelden op het moment van de overeenkomst tussen klant en verkoper. De prijzen zijn niet te wijzigen door klant. Dit ook niet bij levering op termijn.

4.5 Verkoper behoudt zicht het recht om te allen tijde de prijzen te wijzigen.

4.6 Wanneer klant voor de betalingsmogelijkheid van bank overboeking (SEPA) gebruik maakt word van klant verwacht de betaling direct te voldoen. Verkoper behoud zich het recht om een bestelling te annuleren wanneer de betaling niet binnen 24 uur na bestelling is ontvangen door verkoper.

4.7 Bij een bank overboeking dient de klant de omschrijving zoals in de bevestigings-mail word weergegeven over te nemen, elke betaling zonder omschrijving word terug geboekt naar de verzender.

4.8 Identificatie middels een geldig Paspoort of Identiteitskaart is altijd vereist bij contante betalingen. Hiervan wordt een kopie voor onze administratie bewaard.

Levering

5.1 Goederen worden uitsluitend geleverd na betaling conform artikel 3.3 van de algemene voorwaarden, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

5.2 Alle door verkoper opgegeven leveringstermijnen gelden slechts als indicatie, overschrijding van deze leveringstermijnen levert geen toerekenbare tekortkoming van verkoper op.

5.3 Als het moment van levering wordt beschouwd het moment dat de goederen op het adres van verkoper dan wel op een ander door verkoper aangewezen adres ter beschikking worden gesteld aan klant. Verkoper heeft te allen tijde het recht om een bestelling in gedeelten af te leveren.

5.4 Elke leveringstermijn wordt van rechtswege verlengd met de periode gedurende welke sprake is van overmacht, zonder dat verkoper vooraf op verlenging van de termijn een beroep hoeft te doen.

5.5 Indien de klant weigert om de goederen af te nemen of indien hij te kennen geeft op de overeengekomen aflevering geen prijs meer te stellen, blijft hij niettemin gehouden de overeengekomen prijs te betalen en de daaruit voor verkoper voortvloeiende kosten, schaden en interesten te vergoeden.

5.6 Levering vindt alleen plaats nadat door onze financiële administratie geconstateerd is dat uw betaling is ontvangen.

Eigendomsvoorbehoud

6.1 De geleverde goederen blijven tot volledige betaling eigendom van Preciousbitmetals. Als de klant de goederen heeft doorverkocht vóór volledige betaling, worden de claims van de klant geacht te zijn overgedragen aan Preciousbitmetals.

6.2 Klant mag de rechten en verplichtingen welke uit de overeenkomst met verkoper voortvloeien niet aan derden overdragen, tenzij Verkoper daarvoor uitdrukkelijke schriftelijke toestemming heeft verleend.

6.3 Voordat de eigendom van de goederen op klant is overgegaan, is klant niet gerechtigd om deze te verhuren of in gebruik te geven, te verpanden, of anderszins te bezwaren.

Aansprakelijkheid en schade

7.1 Verkoper is uitsluitend aansprakelijk voor schade indien deze is veroorzaakt door opzet en/of grove schuld van verkoper.

7.2 De aansprakelijkheid van verkoper is beperkt tot de netto factuurwaarde van de geleverde goederen en/of diensten.

7.3 Verkoper is niet aansprakelijk voor indirecte of gevolgschade, waaronder begrepen winstderving, geleden verlies of gemiste opdrachten.

7.4 Klant vrijwaart verkoper tegen alle aanspraken van derden.

7.5 Niets op deze website mag worden opgevat als (beleggings)advies

7.6 Alle geleverde goederen dienen door klant direct na ontvangst te worden gecontroleerd op eventuele vermissing of beschadiging. Indien van vermissing en/of beschadiging sprake is, dient Klant dat binnen 48 uur nadat de goederen door klant in ontvangst werden genomen schriftelijk te melden aan verkoper. Indien klant deze termijn overschrijdt, of nalaat de controle uit te voeren, vervallen alle eventuele verplichtingen van verkoper ter zake.

7.7 In het geval een gebrek door verkoper vast word gesteld kan verkoper nooit tot meer verplicht worden dan vervanging van de goederen die een gebrek vertonen, dan wel aanvullende levering van de ontbrekende hoeveelheid, dan wel tot creditering van de met de levering verband houdende factuur onder teruggave door klant van de goederen, een en ander ter keuze aan verkoper.

7.8 In geval van gebrek dienen de goederen ter inspectie van verkoper beschikbaar te worden gehouden. Indien mogelijk vindt inspectie plaats bij klant tenzij verkoper het noodzakelijk acht dat de goederen door klant worden geretourneerd overeenkomstig de instructies van verkoper. Hierbij is volledige medewerking van klant vereist

7.9 Alle eventuele klachten van klant dienen schriftelijk aan verkoper te worden gemeld.

Persoonsgegevens

8.1 De door de klant opgegeven gegevens worden opgenomen in de klantenadministratie van verkoper. De gegevens worden gebruikt voor het nakomen van de overeenkomst en het aanbieden en leveren van de goederen en/of diensten.

8.2 De verstrekte gegevens van klant worden voor administratieve doeleinden en voor het aan de klant toezenden van informatie met betrekking tot diensten, producten en activiteiten van verkoper en zijn partner(s).

8.3 Bij het invoeren/versturen/doorgeven van de Naam, Adres en Woonplaats (NAW) op de website, www.preciousbitmetals.nl van verkoper, telefonisch, email of enig anders zins, geeft klant toestemming voor het registeren en gebruiken van zijn persoonlijke gegevens.

8.4 De klant is ermee bekend en aanvaardt dat Preciousbitmetals op grond van de Wet van 1 augustus 2008 tot voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld en de financiering van terrorisme, genoodzaakt is om de in die wet omschreven verplichtingen, inzake o.a. klantenonderzoek en melding van vermoedens van witwassen of financiering van terrorisme aan de daarvoor ingestelde autoriteiten na te leven.

De klant is er mee bekend dat Preciousbitmetals krachtens deze Wet verplicht kan zijn de klant te identificeren. Klant dient hieraan telkens volledige medewerking te verlenen op de in de Wet voorgeschreven wijze.

Ontbinding

9.1 Indien er sprake is van ontbinding van een overeenkomst, worden alle vorderingen op koper direct opeisbaar.

9.2 De overeenkomst tussen klant en verkoper kan te allen tijde, tussentijds en zonder rechtelijke tussenkomst, zonder dat nadere ingebrekestellingen, door middel van een schriftelijke kennisgeving geheel of gedeeltelijk door de ene partij worden ontbonden, onverminderd andere aan die partij toekomende rechten, waaronder begrepen opschorting van de nakoming vanuit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen en het vorderen van volledige schadevergoeding, jegens één of meerdere van de volgende situaties zich voordoet of dreigt voor te doen:
– De onderneming van de andere partij wordt geliquideerd of gestaakt.
– De andere partij vraagt of verkrijgt (voorlopige) surseance van betaling of wordt in staat van faillissement gesteld.
– De andere partij verliest door beslaglegging, onder curatele stelling of anderszins de beschikkingsbevoegdheid over haar vermogen of delen daarvan, terwijl zij deze beschikkingsbevoegdheid niet binnen vier weken na verlies daarvan heeft herkregen.
– De andere partij moet redelijkerwijs geacht worden niet langer aan haar verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst te kunnen voldoen.

Garantie

10.1 De klant is verplicht de ontvangen goederen te onderzoeken op volledigheid, transportschade, duidelijke gebreken, kwaliteit en hun eigenschappen. Voor de hand liggende defecten moeten onmiddellijk schriftelijk aan Preciousbitmetals worden gemeld, verborgen defecten onmiddellijk na ontdekking.

10.2 Preciousbitmetals is niet verplicht de garantie voorwaarden na te komen indien een dergelijk kennelijk gebrek niet tijdig schriftelijk is gemeld.

10.3 In geval van gerechtvaardigde en tijdige kennisgeving en melding van defecten door klant, zal het herstel van het defect worden uitgevoerd door rectificatie of nieuwe levering door verkoper.

10.4 Schadeclaims tegen Preciousbitmetals zijn uitgesloten – ongeacht het soort plichtsverzuim en met inbegrip van onwettige handelingen – tenzij er sprake is van opzet of grove nalatigheid.

Disclaimer

11.1 Preciousbitmetals verstrekt geen beleggingsadvies, en ook geen juridisch of fiscaal advies. Eventuele publicaties en/of andere informatie van Preciousbitmetals mogen niet beschouwd worden als beleggingsadvies of fiscaal advies.

11.2 Op alle informatie van deze website en nieuwsberichten is deze disclaimer van toepassing. Indien deze informatie gebruikt wordt voor het kopen of verkopen van financiële producten, bent u zelf verantwoordelijk voor uw beslissingen.

11.3 Preciousbitmetals geeft geen enkele garantie dat de conclusies die wij trekken en de adviezen die wij geven op basis van onze bevindingen, tot winst of verlies zullen leiden.

11.4 Preciousbitmetals accepteert geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van activiteiten die worden ondernomen op basis van deze website. Dit geldt voor onze adviezen in het verleden en in het heden. De afnemer van de informatie is zelf verantwoordelijk voor de keuze en het gebruik van de informatie.

11.5 Verwijzingen en/of hyperlinks naar andere websites die niet het eigendom zijn van Preciousbitmetals zijn slechts opgenomen ter informatie van de gebruiker van de site. Preciousbitmetals geeft geen enkele garantie noch aanvaardt enigerlei aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud van dergelijke sites.

Slotbepaling

12.1 Indien één of meerdere bepaling(en) van deze algemene voorwaarden onverbindend mochten zijn, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden tussen koper en verkoper van kracht.

12.2 De onverbindende bepaling in deze algemene voorwaarden wordt dan vervangen door een verbindende bepaling die zo min mogelijk afwijkt van de onverbindende bepaling.

12.3 Klant is te alle tijden niet bevoegd om deze algemene voorwaarden te wijzigen.

Kennisneming Algemene Voorwaarden

13.1 Op schriftelijk verzoek van wederpartij kan een volledig afschrift van de algemene voorwaarden worden verstrekt.

13.2 De algemene voorwaarden staan vermeld op de website van verkoper: www.preciousbitmetals.nl

13.3 Klant dient te allen tijde de algemene voorwaarden te hebben doorgenomen voordat men over gaat tot het plaatsen van een bestelling.

Kopen met vertrouwen

Verzekerde verzending

Veilige verzending

Gratis verzending vanaf € 5000

Authentieke producten

100% authentieke producten

Zeer tevreden klanten

Lees de ervaringen van onze klanten